Ambulanta Gračani

Ambulanta Gračani

2019

Lokacija:

Zagreb

Status:

Natječaj, 4. mjesto (link)

Obrazloženje koncepta

Maksimalno vrednovanje parka sa očuvanjem postojećeg visokog zelenila - pačempresa i voćki lajtmotiv je novonastale kuće. Baza suterena L oblika uz zapadnu i južnu granicu parcele izranja iz samog parka i proizlazi iz parkovne arhitekture. Novonastali plato na nivou prizemlja objedinjuje parking zonu i ulazni trg sa novom ambulantom. Parking zona se nalazi na poziciji srušene kuće dok se nova kuća premješta uz samu južnu granicu parcele. Na bazu suterena smješta se volumen gornjeg, uvučenog kata u arhitektonskoj formi postojećih okolnih kuća - pravokutnog tlocrtnog oblika sa dvostrešnim kosim krovom. Premještanjem kuće uz južnu granicu te rotacijom sljemena okomito na Ulicu Isce slijedi se orijentacija okolnih kuća; oslobađa se prostor parka prema pristupnim ulicama i omogućuje fluidnost parkovne zone sa okolicom. Novonastala kuća stvara odnos prema postojećem kontekstu na jugu pozicioniranjem duže strane uz postojeće igralište, i istovremeno se povlači u „drugi“ plan te tako maksimalno oslobađa kako vizure tako i pristupne putove prema parku s kojim čini cjelinu.

Opis funkcionalne i prostorne organizacije

Nova ambulanta ima 2 kata; suteren i uvučeno prizemlje koje čini 75% površine suterena. Prizemlje je natkriveno dvostrešnim krovom poštujući lokalni kontekst. Poštuju se visinski gabariti postojeće kuće sa suterenom i katom sa dvostrešnim krovom. Glavni prilaz ambulanti nalazi se na prizemlju sa ulice Isce. Prilazni trg nalazi se na terasi orijentiranoj prema parku. Uz ulazni prostor u prizemlju pristupa se vertikalnoj komunikaciji - stepeništu i dizalu za suterensku etažu i odjelu pedijatrijske ambulante sa pratećim sadržajima. Pedijatrijski odjel zauzeo je cijelo prizemlje i kompletno je orijentiran na jug. Ima svoj zasebni izlaz na vanjski prostor na jugu gdje je organizirano malo igralište za djecu koja čekaju u ambulanti na svoj red. Suterenska etaža orijentirana je prema parku. Tu se nalaze preostale tri ambulante - ginekološka, opća te stomatološka. Uz vertikalnu komunikaciju odvojen je prostor za zaposlene sa sanitarijama i garderobom. Sve tri ambulante imaju zajedničku veliku čekaonu orijentiranu također prema zelenilu i parku. Na istočnom kraju suterenske etaže organiziran je gospodarski ulaz sa gospodarskim dvorištem sa otpadom i pristup strojarnici.

Opis arhitektonskog rješenja - oblikovanje, konstrukcija i materijali

Oblikovanje

U postojeći pejzaž intervenira se jednim zakrivljenim potezom: kontinuiranom bijelom betonskom bazom koja nastaje u parku kao plato i stepenice u terenu te zid oko postojeće trafostanice, potom se penje prateći kosinu terena i stvara mali amfiteatar, objedinjuje plato sa parkingom i ulaznim prostorom, izdiže se i pretvara u kuću pravilnog volumena sa dvostrešnim kosim krovom.

Konstrukcija

Konstrukcija je armiranobetonska; sastoji se od AB nosivih zidova d= 20 cm, te AB ploče d= 20 cm. Krovna ploča je kosa AB ploča d= 20cm. Rasponi između zidova su od 3 do 5,5 m. Stubište je armiranobetonsko monolitno omotano oko AB jezgre dizala.

Materijali

U odabiru materijala pristupilo se minimalistički; okruženje sa puno zelenila, u sklopu parka diktiralo je odabir jednog materijala koji će biti prisutan kao intervencija u prostoru između zelenila. U eksterijeru je prisutan jedan materijal koji objedinjuje podne plohe, zidne plohe i krovne plohe - betonski prefabrikat bijele boje, dok u interijeru također prevladava bijela boja, sa minimalnim unosom drvenih elemenata za sjedenje. Na podovima su postavljeni monolitni podovi svijetlih neutralnih nijansi. Važan dio interijera je također pogled na park i zelenilo.

Opis hortikulturnog rješenja, uređenja okoliša i prometa u mirovanju

Predloženim arhitektonskim rješenjem maksimalno se očuvala hortikulturalna vrijednost zatečenog stanja u vidu visokog zelenila postojećih stabala pačempresa i pojedinih voćki. Između stabala u parku dodaju se šetnjice, a prilazi parku su omogućeni sa svih strana te je omogućeno kružno kretanje kroz park. Kako je kuća zamišljena kao dio landscape arhitekture, isti materijal se provlači i povezuje kuću i parkovne elemente. Glavni kolni i pješački prilaz kući je sa ulice Isce na nivou prizemlja. Pristupni plato objedinjuje parking zonu i prilazni trg ispred ulaza u ambulantu. Za potrebe ambulante organizirano je 5 parkirnih mjesta i jedno invalidsko. Na pješački plato ispred ulaza moguće je privremeno zaustavljanje ambulantnog vozila. Pješački prilazi omogućeni su i sa donje strane parka iz ulice Grabešćak, te uz južnu granicu, poštujući postojeće pješačke komunikacije.

Opis koncepta energetske učinkovitosti, održive gradnje i korištenja obnovljivih izvora energije

U svrhu što bolje energetske učinkovitosti predviđa se izvedba vanjskih zidova sa ventiliranom fasadom, te kosog ventiliranog krova završne obloge od gotovih betonskih prefabrikata. Ukopanost suterenske etaže sa tri strane te jednostavan pravokutni volumen prizemlja sa kosim krovom utječe povoljno na faktor oblika zgrade te koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka zgrade. Sustav grijanja, hlađenja i ventilacija

Općenito

ermotehnički sustavi i instalacije projektirati će se na način da zgrade ispunjavaju temeljni zahtjev za građevinu gospodarenjem energijom i očuvanje topline te odredbe Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama na troškovno optimalnoj razini koja rezultira najmanjim troškom tijekom procijenjenoga gospodarskog vijeka trajanja, pri čemu se najmanji trošak određuje uzimajući u obzir: troškove ulaganja povezanih s energijom, troškove održavanja i operativne troškove. Iz Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama posebno će se voditi računa o odredbama povezanih s konceptom zgrade gotovo nulte energije te dodatno: učinkovitost tehničkog sustava grijanja, hlađenja, ventilacije, klimatizacije i pripreme potrošne tople vode i udjelom obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji isporučene energije za rad termotehničkih sustava.

Izvor energije

Predviđa se bivalentno alternativni izvor energije grijanja. Kao temeljni izvor toplinske/rashladne energije za potrebe grijanja/hlađenja objekta predviđa se visokoučinkovita dizalica topline u izvedbi zrak-voda za vanjsku ugradnju. Dizalica topline će se dimenzionirati da se koristi kao izvor energije veći dio sezone grijanja, dok pri niskim temperaturama okolnog zraka (niže od -5°C) uključuje se plinska kotlovnica s dva kondenzacijska plinska kotla. Energent plinske kotlovnice je prirodni plin iz distributivnog plinovoda. Unutar prostora tehnike odnosno plinske kotlovnice smjestiti će se dva plinska zidna kotla u kaskadi, svaki dimenzioniran na 70 % toplinskih potreba radi povećanja sigurnosti pogona. Uz kotao smjestiti će se popratna termotehnička oprema kao kolektori ogrjevnog/rashladnog medija, cirkulacijske pumpe, hvatači nečistoća i ostala armatura. Prostorija kotlovnice svojom pozicijom u objektu i tehničkim obilježjima zadovoljava uvjete plinske kotlovnice.

Distribucija i predaja energije

Za potrebe grijanja i hlađenja prostora predviđa se ugradnja parapetnih ventilatorskih konvektora u originalnoj masci ili sakriveni, ovisno o arhitektonskom rješenju. Ventilatorski konvektori obrađuju recirkulacijski zrak. Opremljeni su trobrzinskim ventilatorima, izmjenjivačima za grijanje i hlađenje, troputnim regulacijskim ventilima on/off za paralelno upravljanje na strani zraka i vode i filterom zraka. Regulacija temperature u prostorijama vrši se pomoću zidnih digitalnih termostata s tjednim vremenskim programom radi programiranog rada tijekom radnog vremena u cilju smanjenja potrošnje energije. Prema želji investitora moguće je centralno upravljati-nadzirati rad pojedinog ventilatorskog konvektora te ograničiti lokalno upravljanje, sve s ciljem uštede energije. Ventilacija prostora Predviđa se prvenstveno prirodna ventilacija prostora u mjeri koliko je moguće radi zahtjeva energetske učinkovitosti, uštede energije odnosno zadovoljavanja kriterija nZEB. Prostori bez vanjskih otvora ventilirati će se prisilno putem rekuperatora, ventilatora i ventilacijskih kanala

Nature

situacija

Nature

tlocrt prizemlja

Nature

tlocrt kata

Nature

pogled na ambulantu Gračani

Nature

pogled na ambulantu Gračani

Nature

pogled na ambulantu Gračani

Nature

interijer prizemlja ambulante Gračani

Nature

interijer kata ambulante Gračani